NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER: DE VERVOERDER BETER GEWAPEND

De door de drie beroepsfederaties voor wegvervoer (FEBETREA, TLV en UPTR) gehanteerde algemene voorwaarden voor wegvervoer (die op de keerzijde van de CMR-vrachtbrief figureren) waren dringend aan vernieuwing toe.
MELIS advocaten werd belast met de revisie van deze voorwaarden.

In nauwe samenwerking met de juristen van de drie federaties en in overleg met vertegenwoordigers van de (transport)verzekeringswereld werden deze voorwaarden dan ook herschreven en werden onder andere de volgende principes vastgelegd:

- de toepassing van de algemene voorwaarden en Belgische wetgeving op het internationaal en/of nationaal transport; andersluidende voorwaarden en voorschriften zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder.

- het principe dat de ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel dan wel commissionair-expediteur de afzender bindt en de ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming de geadresseerde bindt.

- het principe dat de handelingen van het laden en het lossen door de afzender respectievelijk de bestemmeling  gebeuren daar waar het stuwen door de vervoerder geschiedt op basis van de door de afzender gegeven instructies en conform de vigerende wetgeving.

- het principe dat indien er geen bevoegde persoon ter plaatse is op het ogenblik van de aflevering, de vervoerder geïnstrueerd wordt om het te leveren goed ter plaatse te ontladen.

- het principe dat de aangestelden van de vervoerder geen enkele instructie of opdracht kunnen aanvaarden die de vervoerder verbindt buiten de welbepaalde voorziene perken.

- de opname van een aansprakelijkheidsregime betreffende de opslag van goederen.

- het principe betreffende de immobilisatietijden (niet gelimiteerd tot de momenten van laden en lossen).

- de uitsluiting van aansprakelijkheid van de transporteur voor schade veroorzaakt aan andere dan de vervoerde goederen, behalve in geval van fout of bewezen nalatigheid.

- het principe van de beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade veroorzaakt aan andere dan de vervoerde goederen.

- de erkenning van het recht van de vervoerder om een pand- en/of retentierecht te kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

- het verbod op schuldvergelijking tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.

- het principe dat de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder bevoegd zullen zijn in geval van enige betwisting tussen partijen.

 Het spreekt voor zich dat deze algemene voorwaarden de contractuele positie van de vervoerder versterken ten aanzien van zijn contractpartijen, dit alles echter met respect voor het evenwicht tussen de belangen van de verschillende contractpartijen.