Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN WEGVERVOER

Emma Tamsin

Om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak en met het oog op unificatie en rechtszekerheid, achtten de drie transportfederaties UPTR, TLV en FEBETRA het noodzakelijk om de algemene voorwaarden, welke door hen aan hun leden ter beschikking worden gesteld voor gebruik en die afgedrukt worden op de achterzijde van CMR-vrachtbrieven, te updaten.
Voor deze opdracht deden zij beroep op Filip MELIS, die de taak op zich nam om de wensen en input van de drie federaties (die tot daarvoor immers afzonderlijke voorwaarden hanteerden) te coördineren en te zorgen voor een samenhangend geheel, maar ook om de voorwaarden aan te passen aan de huidige juridische werkelijkheid en zelfs te laten anticiperen op mogelijke toekomstige juridische ontwikkelingen.

Op woensdag 6 december werd de tekst door Filip MELIS en de drie federaties gepresenteerd aan de leden van die laatsten. 

myposter_collage_20171207 (1).jpg

De nieuwe voorwaarden vullen het aansprakelijkheidsregime van het CMR-verdrag aan, maar tegelijkertijd moet er op gewezen dat zij ook slechts een "basis" vormen en  niet ter vervanging van een transportovereenkomst gelden.