Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

ZIE GINDS KOMT (NA 12 JAAR): HET BELGISCHE SCHEEPVAARTWETBOEK

Emma Tamsin

“Bijna 10 jaar nadat de Commissie Maritiem Recht (COMAR) bij Koninklijk Besluit van 27 april 2007 werd belast met het voorbereiden van een volledige herziening van het Belgische zeerecht, zou het nieuwe Belgische scheepvaartwetboek nog voor het (politiek) zomerreces van 2017 een feit moeten zijn.”

Of zo berichtten we u in november 2016…

Het heeft allemaal nog wat voeten in de aarde gehad, maar op 1 augustus 2019 werd in het Belgisch Staatsblad dan toch de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek gepubliceerd.

Gelukkig betekent dit nog niet dat we ons allemaal moeten reppen om ons onmiddellijk conform de nieuwe regelgeving te stellen.

Artikel 141 van de Wet bepaalt immers dat de wet pas in werking treedt op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van één maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, of kort gezegd, op 1 september 2020.

Nog even tijd dus om ons vertrouwd te maken met deze nieuwe wet.